Online reserveren

Juridische informatie

Juridische informatie

Presentatie

Camping Le Céou is een website uitgegeven door CAMPING LE CÉOU, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Libourne onder nummer 49815733800019 (siret: 498 157 338 00027 – Intracommunautaire BTW: FR10498157338) en met maatschappelijke zetel te : Le Coudert, 24250 Saint Cybranet.

Directeur van de publicatie: de heer Beaugey– Contact vanaf deze pagina

De website wordt gehost door OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.

De website www.camping-le-ceou.com (de Site) is het exclusieve eigendom van CAMPING LE CÉOU.

De site is ontwikkeld door e.Berger Création de sites Internet.

De raadpleging van de Site is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de Site worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen. De Site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. De Site wordt regelmatig bijgewerkt door de webmaster. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de site persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van deze wettelijke kennisgeving door de gebruiker, kan deze burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de Site is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming en zij streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie op de Site aan te bieden. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar te wijten zijn of aan derden die deze informatie verstrekken.
Alle informatie op de site is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet volledig. Zij wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de publicatie ervan.

Intellectuele eigendom en namaak

CAMPING LE CÉOU is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, video’s, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : CAMPING LE CÉOU. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die hij bevat zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Foto credits: CAMPING LE CÉOU

Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De Site kan gebruik maken van JavaScript-technologie.
De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik ervan. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie.

Beperking van de aansprakelijkheid

CAMPING LE CÉOU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de testsite, hetzij door het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, hetzij door het optreden van een bug of incompatibiliteit.
CAMPING LE CÉOU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site.

Hyperlinks : De site www.camping-le-ceou.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites waarvoor CAMPING LE CÉOU geen enkele mogelijkheid heeft om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en dus geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt.

Commentaar: CAMPING LE CÉOU moedigt internetgebruikers aan commentaar op de Site te plaatsen. Commentaar dat geen verband houdt met de inhoud van de site wordt echter beschouwd als spam en dus verwijderd. Opmerkingen die beledigend zijn of een racistische, gewelddadige of seksuele connotatie hebben, worden ook verwijderd.

Privacybeleid

De Internetgebruiker kan gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken bij het beantwoorden van de op de Site aangeboden formulieren. Deze gegevens heeft CAMPING LE CÉOU nodig om de aanvraag van de gebruiker te verwerken.

CAMPING LE CÉOU verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd, en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, bekend als de “RGPD”, na te leven en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de verstrekte persoonlijke gegevens te bewaren.

Gegevensverzameling

Contactformulieren: Verzamelde persoonsgegevens:
– Naam, voornaam, postadres, e-mail, telefoon ;
– Alle andere informatie die u ons wenst te verstrekken.

Commentaar: Wanneer u een commentaar op onze website achterlaat, worden de gegevens die u in het commentaarformulier hebt ingevuld, maar ook uw IP-adres en de user-agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste commentaren op te sporen.

Gravatar : Een geanonimiseerde string die van uw e-mailadres wordt gemaakt (ook wel een hash genoemd) kan naar de Gravatar-dienst worden gestuurd om te controleren of u deze gebruikt. U kunt de vertrouwelijkheidsclausules van de dienst Gravatar. Na validatie van je commentaar is je profielfoto openbaar zichtbaar naast je commentaar.

Ingesloten inhoud van andere sites : Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen…). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich alsof de bezoeker op die andere site is. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackinginstrumenten van derden insluiten en uw interacties met deze ingesloten inhoud bijhouden als u een account hebt op hun website.

Cookies :CAMPING LE CÉOU verzamelt ook informatie over uw verbinding en uw surfgedrag via cookies. Deze informatie wordt gebruikt om de werking en optimalisatie van de website te verbeteren (zie de paragraaf “Cookies” hieronder).

De op de Website verzamelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt door de leden van het team van CAMPING LE CÉOU.

Gegevensbeheerder & beveiliging van persoonsgegevens

CAMPING LE CÉOU verwerkt de persoonlijke gegevens van de internetgebruikers in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking.
CAMPING LE CÉOU houdt een schriftelijke registratie bij van de persoonlijke gegevens die op de Website worden verwerkt.
In het kader van haar middelenverbintenis verbindt CAMPING LE CÉOU zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een passend veiligheidsniveau te garanderen en de persoonsgegevens van de internetgebruikers te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

Toegang tot gegevens

Het personeel van CAMPING LE CÉOU kan toegang hebben tot sommige van uw gegevens, onder voorbehoud van geheimhouding.
Onze partners die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingen kunnen ook toegang hebben tot uw gegevens: in deze gevallen worden internetgebruikers geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens onderworpen zijn aan dezelfde bescherming als vereist in Europa, voor zover deze partners verplicht zijn zich te houden aan de RGPD betreffende de persoonlijke gegevens van Europese burgers.
Ten slotte kunnen ook de politiële, gerechtelijke of administratieve autoriteiten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, in de bij wet bepaalde gevallen.

Gebruik van de gegevens

CAMPING LE CÉOU verzamelt en registreert uw persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van de volgende handelingen, die noodzakelijk zijn voor het leveren van producten of diensten, maar ook voor commerciële prospectie met betrekking tot haar producten:
– Beantwoorden van verzoeken van internetgebruikers
– Beheer van abonnementen op onze nieuwsbrieven of e-mailings;
– Klantenservice toegankelijk per post of e-mail voor elke vraag of klacht;
– Beheer van de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
– Controle op de naleving van de toepasselijke wetgeving, onze contracten en algemene gebruiksvoorwaarden.
– Het bijwerken van uw persoonsgegevens in een speciale database;
– Het versturen van informatie over onze producten en/of ons bedrijf;
– Het opstellen en versturen van promotionele aanbiedingen met betrekking tot onze producten per post, e-mail of elk ander medium;
– Gepersonaliseerde loyaliteits- of commerciële prospectieacties;
– Verzamelen van meningen van klanten;
– Het opstellen van commerciële statistieken.

Bewaring van gegevens

CAMPING LE CÉOU verbindt zich ertoe de verzamelde persoonlijke gegevens te bewaren, tenzij anders vereist door de wet- of regelgeving, gedurende een periode van maximaal 3 jaar vanaf het laatste contact met de internetgebruiker, op initiatief van de gebruiker of van CAMPING LE CÉOU.
Na deze periode of wanneer de gebruiker zijn rechten uitoefent, verbindt CAMPING LE CÉOU zich ertoe elke kopie van de persoonlijke gegevens van de gebruiker in haar bezit te vernietigen.
De gegevens met betrekking tot uw browsen die door de door u toegestane cookies worden verzameld, worden gedurende een bepaalde periode bewaard, die niet langer dan 13 maanden mag zijn.

De rechten van internetgebruikers op hun persoonsgegevens

Overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 22 van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 heeft elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de dienst het recht om de volgende rechten uit te oefenen:
– Een recht op toegang
– Een recht op rectificatie
– Een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens en deze te wissen
– Een recht op bezwaar tegen profilering
– Recht op beperking van de verwerking
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Hun rechten uitoefenen

Deze rechten kunnen bij CAMPING LE CÉOU op de volgende manier worden uitgeoefend:
– Per post, door ons te schrijven op het volgende adres: postadres
– langs elektronische weg, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: e-mailadres.

Alvorens op uw verzoek te reageren, kan CAMPING LE CÉOU uw identiteit verifiëren en/of u om meer informatie vragen om aan uw verzoek te voldoen. CAMPING LE CÉOU streeft ernaar om binnen een redelijke termijn op uw verzoek te reageren en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen.
In geval van een onbevredigend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Cookies

Bij het surfen op de Site kunnen cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd.
Een cookie is een klein bestand dat geen identificatie van de gebruiker mogelijk maakt, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert.

De hier geplaatste cookies geven, afhankelijk van uw keuzes en de standaard internettechnologieën, met name toegang tot de volgende informatie
– Identificatiegegevens van de apparatuur die u gebruikt (IP-adres van uw computer, Android identifier,
Apple ID, enz.),
– Type besturingssysteem dat door uw terminal wordt gebruikt (Microsoft Windows, Apple Os, Linux, Unix, BeOS, enz.),
– Type en versie van de door uw terminal gebruikte browsersoftware (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, enz.),
– Data en tijdstippen van verbinding met onze diensten,
– Adres van de internetpagina waar u vandaan komt,
– surfgegevens op onze diensten, bekeken inhoud.

De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van frequentheid mogelijk te maken.
De weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari / Opera / Internet Explorer / Edge

Google Analytics : CAMPING LE CÉOU gebruikt Google Analytics om de bezoekers van deze website te volgen, die cookies gebruikt om deze gegevens te verzamelen. Om te voldoen aan de nieuwe verordening, heeft Google een wijziging van de verwerking van gegevens opgenomen die gebruikers kunnen raadplegen op de volgende pagina’s.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site www.camping-le-ceou.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken zijn exclusief bevoegd.